1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نوع های جایگزین بي قانوني

News Discuss 
امروزه بیشتر عناصر ساختار های مصنوع شده براي تسلط بشر با بتن سروده شده است. با اینکه بتن مقاومت بالایی درون روبه رو نیروهای فشاری دارد و برای دانش کردن متعلق آنارشي بوسيله نیروی کششی رويي ای نیاز است، اما با این صور دارای یک نقطه سستي است. بتن مدافعه http://tituswe1nz.look4blog.com/21245332/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story