1

آموزش ابتدایی در دوره قاجار

News Discuss 
ممکن است تغییر ظروف غذا Ùˆ آراستن آن Ùˆ یا اضافه کردن موادی دیگر به غذا سبب ترغیب کودک به غذا خوردن شود. نخست، سعی کنيم روش های متداول تدريس Ú†Ù‡ سنتی، Ú†Ù‡ مشارکتی را بشناسيم Ùˆ بر اجرای آنها دقيقاً مسلط باشيم؛ اما فراموش Ù... http://zandergo5sy.full-design.com/OECD-Programme-For-Worldwide-University-student-Assessments-37897331

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story