1

طراحی و برنامه ریزی زنجیره تأمین سوخت زیستی تحت عدم قطعیت: مفاهیم و روشهای

News Discuss 
طراحی و برنامه ریزی زنجیره تأمین سوخت زیستی تحت عدم قطعیت: مفاهیم و روشهای کمی با در نظر گرفتن مشکلات و چالشهای موجود در زنجیره های تامین واقعی ، طراحی و بهینه سازی زنجیره های تامین https://dftsocial.com/story9270878/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story