1

The Ultimate Guide To bhairav kavach

News Discuss 
वाद्यम् वाद्यप्रियः पातु भैरवो नित्यसम्पदा ॥ वायव्यां मे कपाली च नित्यं पायात् सुरेश्वरः एतत् कवचमीशान तव स्नेहात् प्रकाशितम् पातु साकलको भ्रातॄन् श्रियं मे सततं गिरः दिग्वस्त्रं पिङ्गकेशं डमरुमथ सृणिं खड्गशूलाभयानि ऊर्ध्वं पातु विधाता च पाताले नन्दको विभुः । महाकालोऽवतु क्षेत्रं श्रियं मे सर्वतो गिरा । पिङ्गलाक्षो मञ्जुयुद्धे युद्धे नित्यं https://linkingbookmark.com/story16525877/helping-the-others-realize-the-advantages-of-bhairav-kavach

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story